แบบทดสอบหลังเรียน  บทที่ 1 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง33102

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 9999  

                       ชื่อ เช่น นายสมปอง มีวินัย    

                       ชั้น เช่น 6/1


1.การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไรข้อใดถูกต้องที่สุด ?
ก. การพูดคุยกันปากต่อปาก
ข. การส่งจดหมายถึงกัน
ค. การเเลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสื่อกลางไปยังผู้รับ
ง. การโทรศัพท์หากัน
จ. การส่งภาพเเละเสียงไปยังผู้รับ

2.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ?
ก. ผู้ส่ง
ข. โปรโตคอล
ค. สื่อกลาง
ง. ผู้รับ
จ. ฮาร์ดแวร์

3. Media คืออะไร ?
ก. ช่องทางในการสื่อสาร
ข. ผู้รับข่าวสาร
ค.ผู้ส่งข่าวสารง
ง. ข้อมูลข่าวสาร
จ. ฮาร์ดแวร์

4. Message คืออะไร ?
ก. ผู้รับข้อมูล
ข. ช่องทางการสื่อสาร
ค. ข้อมูลข่าวสาร
ง. ผู้ส่งข่าวสาร
จ. ไม่มีข้อถูก

5. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญาณอะนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาลอค ?
ก.User Card
ข. Modem
ค. LAN Card
ง. Network Interface Card
จ. Cable

6.ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารข้อมูล ?
ก. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวกลางการสื่อสาร
ข. เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสาร
ค. เพื่อสร้างความมั่นคงในวัฒนธรรม
ง. เพื่อกระจายข้อมูลให้แพร่หลาย
จ. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านภาษา

7.การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการประหยัด เพราะอะไร ?
ก. ซื้ออุปกรณ์ราคาไม่เเพงก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานได้หลายอย่าง
ค. อุปกรณ์ชุดเดียว ถ้าชำรุดสามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่ต้องซ่อมทั้งระบบ
ง. อุปกรณ์ต่อเชื่อมตัวเดียวใช้งานร่วมกันได้ทั้งระบบ
จ. ใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกันหลายๆคน


8.ข้อใดเป็นสัญญาณที่ไม่มีความต่อเนื่อง ?
ก. สัญญาณดิจิตอล
ข. สัญญานวิทยุ
ค. สัญญาณอนาล๊อก
ง. สัญญาณไมโครเวฟ
จ. สัญญาณบลูทูธ

9.หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อกคือข้อใด ?
ก. เดซิเบล
ข .แอมพลิจูด
ค. Bit rate
ง. บิต
จ. เฮริตซ์


10.นักเรียนจะเลือกใช้สื่อนำข้อมูลชนิดใดหากนักเรียนต้องการใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน ?
ก. สายคู่บิดเกลียวไม่หุ้มฉนวน
ข .สาย USB
ค. สายคู่บิดเกลียวหุ้มฉนวน
ง. สายโคแอกเชียล
จ. ใยแก้วนำแสง


11.นักเรียนจะเลือกใช้สื่อนำข้อมูลชนิดใดหากนักเรียนต้องการใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน ?
ก. AJ-45
ข RJ-11
ค. RJ-22
ง. RJ-45
จ. RG-45


12. โพรโตคอล เป็นองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างไร ?
ก. เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งเข้าใจกัน
ข เป็นโปรแกรมสำหรับดำเนินการและควบคุมการส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
ค. เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ต้นทางแล้วนำเข้าสู่อุปกรณ์ส่งข้อมูล
ง. เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำข่าวสารรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ
จ. ถูกทุกข้อ


13.ข่าวสาร (message) ในทางเทคโนโลยีและการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
ก. ผู้ส่ง ผู้รับ รูปภาพ โพรโตคอล สื่อกลาง
ข. ผู้ส่ง ข้อมูล ข้อความ ผู้รับ รูปภาพ
ค. ผู้ส่ง ข้อความ เสียง รูปภาพ ผู้รับ
ง. ข้อมูล ข้อความ เสียง รูปภาพ
จ. ข้อมูล ข้อความ เสียง ผู้รับ


14.ระบบจีพีเอส (Global Positioning System : GPS) มีประโยชน์อย่างไร ?
ก. ตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก
ข. อำนวยความสะดวกในด้านโทรคมนาคมและการทำอาหาร
ค. สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว
ง. สามารถส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีดขวางได้
จ. เชื่อมต่อข้อมูลให้กับอุปกรณ์สื่อสาร


15. สื่อกลางทางกายภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่มีคุณสมบัติในการส่งข้อมูลได้จำนวนมากเป็นระยะทางไกลด้วยความเร็วสูง ?
ก. สายคู่ตีเกลียว
ข. สายใยแก้วนำแสง
ค. สายโคแอกเชียล
ง.สายคู่ตีเกลียว
จ. สาย USB


16. ข้อใดเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลทั้งหมด ?
ก. เส้นลวดทองแดง น้ำ สายเคเบิล
ข. ดาวเทียม ดาวพฤหัสบดี คลื่นดาวเทียม
ค. อากาศ ลม คลื่นไมโครเวฟ
ง. สายไฟเบอร์ออฟติก สาย twisted paire สายยาง
จ. สายเคเบิล อากาศ ดาวเทียม


17. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร ?
ก. การรับจองที่นั่งในโรงภาพยนตร์
ข. การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. การสำรองข้อมูลขององค์กรไว้ที่ส่วนกลาง
ง. การตั้งระบบเครือข่ายในองค์กรเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้
จ. ถูกทุกข้อ

18. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จาการสื่อสารผ่านดาวเทียม ?
ก. ตรวจสอบสภาพการจราจร
ข. การใช้แผนที่โดยระบบดาวเทียมนำร่อง
ค. การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังพื้นที่ห่างไกล
ง. โครงการศึกษาทางไกล (วังไกลกังวล)
จ. การชมโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม

19. สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลน (LAN) คือข้อใด ?
ก. สายโทรศัพท์
ข. สายโคแอกซ์
ค. สายคู่ตีเกลียว
ง. สายเส้นใยนำแสง
จ. สาย USB

20.เพราะเหตุใดจึงต้องมีการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล ?
ก. เพราะการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งไม่สะดวก
ข. เพื่อความหลากหลายของรูปแบบในการสื่อสาร
ค. เพราะการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ปลอดภัย
ง. เพราะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี ไม่ควรใช้เฉพาะเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
จ. เพราะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไม่สามารถรองรับข้อมูลได้ทั้งหมด

 

ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข E-Mail >> weerasak_ch26@hotmail.com
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท