ผลการทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้นห้อง วันที่ทำแบบทดสอบ เวลา คะแนน ร้อยละ
1
0
03-06-2018
15:25:33
0
0
2
17273
นายณัชพล มั่นปาน
12-02-2019
15:48:36
20
100
3
17147
นางสาว ชนาภา ไข่นิล
6/1
09-02-2019
20:31:51
20
100
4
17149
นางสาว ณัฐกาญจน์ กวางเเก้ว
6/1
09-02-2019
20:33:57
20
100
5
17152
นางสาวธิดา ยิ้มจันทร์
6/1
17-02-2019
11:52:53
20
100
6
17155
นางสาวปัทมวรรณ สมศรี
6/1
17-02-2019
22:49:00
20
100
7
17156
น.ส.ปิยะภรณ์ พุ่มมูล
6/1
10-02-2019
14:45:16
20
100
8
17166
น.ส.สุรีรัตน์ หมื่นจบ
6/1
17-02-2019
21:37:41
19
95
9
17167
นางสาวเสาวภาพรรณ์ เข็มเพ็ชร
6/1
09-02-2019
19:18:02
20
100
10
17170
นายธนพัฒน์ ยอดระยับ
6/1
13-02-2019
22:18:47
20
100
11
17172
นายนันทปรีชา แสงดาวเทียน
6/1
10-02-2019
14:23:03
20
100
12
17182
น.ส.ชณัญชา เอี่ยมรักษา
6/1
10-02-2019
14:44:21
20
100
13
17183
นางสาวชไมพร พิทยาศักดิ์งาม
6/1
11-02-2019
19:40:33
19
95
14
17189
นางสาวพลอย เกิดพิทักษ์
6/1
10-02-2019
19:19:51
20
100
15
17193
นางสาว รวินท์นิภา บุญมา
6/1
09-02-2019
20:26:20
20
100
16
17195
นางสาวลักษณพร แสนวิชัย
6/1
18-02-2019
15:58:58
20
100
17
17200
นางสาวสุชาดา ทับบุรี
6/1
13-02-2019
21:14:04
9
45
18
17203
นางสาว อารียา จันทร์ปลี
6/1
21-02-2019
11:56:57
20
100
19
17229
นางสาวชุติมา ศรีชื่น
6/1
15-02-2019
15:32:32
20
100
20
17260
นางสาวเก็จมณี เหมือนทรัพย์
6/1
12-02-2019
19:55:26
20
100
21
17317
นายปนัด ปานนิล
6/1
09-02-2019
22:07:07
20
100
22
17326
นางสาว กมลชนก สุขพระจันทร์
6/1
09-02-2019
20:41:06
20
100
23
17328
นางสาว กุลสตรี ทิมเม่น
6/1
09-02-2019
20:34:44
20
100
24
17330
นางสาว ชุติมา ขวัญเมือง
6/1
09-02-2019
20:41:49
20
100
25
17341
นางสาว เสาวภาคย์ รอดเหลือ
6/1
09-02-2019
20:30:22
20
100
26
17350
นาย เดชาวัต กันเกตุ
6/1
09-02-2019
20:19:14
20
100
27
17366
ดวงหทัย พุฒหอม
6/1
12-02-2019
04:38:19
20
100
28
17374
นางสาววิลาวัณย์ ฤทธิ์กล้า
6/1
18-02-2019
00:06:03
20
100
29
17375
นางสาว สรัลนุช แจ่มนิยม
6/1
11-02-2019
12:41:34
20
100
30
17394
นายศุรวุธ ศิลาวิลัย
6/1
18-02-2019
09:05:05
20
100
31
17399
นาย อภิชัย กิ่งเเก้ว
6/1
09-02-2019
20:36:17
20
100
32
17780
นางสาว เพ็ญพิชชา รอดเหลือ
6/1
11-02-2019
00:57:22
20
100
33
18391
นางสาวปิยะพร จูสิงห์
6/1
10-02-2019
13:31:51
20
100
34
18392
นางสาวพรพิมล แคว้นครฉิม
6/1
15-02-2019
15:34:14
20
100
35
18393
นางสาว วรรณดี จันชื่น
6/1
11-02-2019
12:40:53
20
100
36
18394
นางสาว ธนพร บุปผานิล
6/1
10-02-2019
16:15:53
19
95
37
18395
นางสาวศิราวรรณ ศรีงาม
6/1
10-02-2019
20:00:10
20
100
38
18458
อารียา พรหมอยู่
6/1
10-02-2019
17:06:17
20
100
39
17141
นายสุทธินัย ใจดี
6/2
12-02-2019
15:39:19
20
100
40
17214
นายนภดล พิเมย
6/2
11-02-2019
15:02:26
20
100
41
17221
นายปกรณ์วิชญ์ จันทร์อินทร์
6/2
11-02-2019
22:43:28
20
100
42
17224
นาย อนุวัชช์ ฤทธิรักษ์
6/2
07-02-2019
15:31:00
20
100
43
17226
นายอนันต์ จูสิงห์
6/2
11-02-2019
15:01:44
20
100
44
17227
นางสาวกัลยา เกษถนอม
6/2
06-02-2019
18:52:38
20
100
45
17228
นางสาวจันทิมา รักซ้อน
6/2
12-02-2019
15:37:51
20
100
46
17230
นางสาว น้ำเพชร น้ำจันทร์
6/2
11-02-2019
08:03:03
7
35
47
17231
นางสาวปิยพร เลิศล้ำ
6/2
04-03-2019
09:06:59
19
95
48
17234
นางสาวสวิตตา ภู่สวรรค์
6/2
07-02-2019
16:09:24
20
100
49
17235
นางสาสุวรรณณี โพรงพรม
6/2
04-03-2019
09:08:20
19
95
50
17237
นางสาวอมรรัตน์ เนียมหวาน
6/2
13-02-2019
21:30:57
20
100
51
17240
นายธนพัต อิ่มรัตน์
6/2
07-02-2019
16:09:41
20
100
52
17242
นายนรุตม์ชัย ข้องพูล
6/2
12-02-2019
15:38:47
20
100
53
17247
นายภานุวัฒน์ โพธิ์ืหร่าย
6/2
12-02-2019
15:37:19
20
100
54
17249
นายเมธัส เนื่องภูกาม
6/2
12-02-2019
15:36:38
20
100
55
17261
นางสาว เกวลี โพธิ์ศรี
6/2
07-02-2019
15:31:48
20
100
56
17265
นางสาวพรจิรา รองสิน
6/2
11-02-2019
15:01:09
20
100
57
17266
พรรณิภา ชมมะลิ
6/2
11-02-2019
15:02:55
20
100
58
17267
นางสาวภัทรวดี อ่วมสุข
6/2
11-02-2019
15:00:30
20
100
59
17268
นางสาว รวินันท์ อินสะระ
6/2
12-02-2019
15:34:19
19
95
60
17272
นางสาวอัจฉราภรณ์ หิรัญชัย
6/2
11-02-2019
15:00:32
20
100
61
17290
อภิสิทธิ์ เดือนเพ็ญ
6/2
14-02-2019
00:20:06
17
85
62
17292
นางสาวกรองแก้ว สุ่มงาม
6/2
10-02-2019
12:12:05
20
100
63
17293
นางสาวกฤติยา เทียนบาง
6/2
11-02-2019
15:00:05
20
100
64
17294
นางสาวจินตนา เนียนจำนงค์
6/2
10-02-2019
11:44:40
20
100
65
17306
นางสาวสุกัญญา วงษ์สุวรรณ
6/2
11-02-2019
22:02:51
19
95
66
18397
นายปิยพงษ์ ฤทธิ์เกิด
6/2
11-02-2019
15:04:34
20
100
67
18399
นายทวีเทพ พูสำโรง
6/2
09-02-2019
19:19:34
20
100
68
17151
นางสาวธนารัตน์ พลโคต
6/3
06-02-2019
17:26:30
20
100
69
17160
นางสาว สุดารัตน์ รอดย้อย
6/3
07-02-2019
10:41:28
20
100
70
17169
ญาณวรุตม์ นุ่มเกลี้ยง
6/3
12-02-2019
12:00:11
20
100
71
17192
นางสาวมนรดา วิเชียรมานะรักษ์
6/3
06-02-2019
19:07:42
19
95
72
17197
นางสาว วรลักษณ์ สาครชาติ
6/3
07-02-2019
13:23:17
20
100
73
17314
นายธีรพงศ์ บุตรวิชา
6/3
11-02-2019
11:32:24
20
100
74
17327
นางสาวกรกนก ไทยขำ
6/3
15-02-2019
22:56:05
20
100
75
17329
นางสาว ชลธิชา กองมณี
6/3
05-02-2019
20:58:45
20
100
76
17331
นางสาวณัชชา รองศิลป์
6/3
11-02-2019
16:53:59
20
100
77
17333
น.ส. นวพร อินทร์อ่อน
6/3
18-02-2019
17:01:40
6
30
78
17334
นางสาวพรชนก เฮ็งผิว
6/3
06-03-2019
20:37:53
19
95
79
17340
นางสาว สุรียพร ศรีกล่อม
6/3
05-02-2019
21:13:16
20
100
80
17403
จอมขวัญ รักซ้อน
6/3
12-02-2019
20:23:52
20
100
81
17406
นางสาว ปานตะวัน อิตถา
6/3
05-02-2019
20:27:06
20
100
82
17407
วราภรณ์ ประจง
6/3
12-02-2019
12:01:06
20
100
83
17408
สิตานันท์ เทศนาราม
6/3
12-02-2019
20:19:03
20
100
84
18078
นางสาวฐาปนี มะโนสาร
6/3
18-02-2019
17:04:14
19
95
85
18081
ชโลธร เกณการฑ์
6/3
10-02-2019
08:41:25
19
95
86
18776
นางสาวรัตนกร บุญยิ้ม
6/3
10-02-2019
08:51:13
20
100
87
18777
น.ส.สุธิรา บุญยิ้ม
6/3
12-02-2019
07:50:42
16
80
88
18930
นางสาวเพชรรัตน์ เล้าประเสริฐ
6/3
11-02-2019
16:49:01
20
100
89
16934
นายธนาธิวัฒน์ อินทร์กลัด
6/4
04-03-2019
11:57:06
19
95
90
17178
นายอนุชา ระลึกชาติ
6/4
09-02-2019
21:50:28
20
100
91
17277
นายบริพัฒน์ บริบูรณ์
6/4
09-02-2019
22:00:44
20
100
92
17357
นาย ภูฤทธิ์ ไทยยิ้ม
6/4
13-02-2019
13:00:22
20
100
93
17368
น.ส.เบญจวรรณ มั่งมี
6/4
12-02-2019
12:49:19
20
100
94
18400
นางสาวจันทิมา รอดย้อย
6/4
10-02-2019
19:57:09
20
100
95
18401
นางสาว ชุติกาญจน์ รอดย้อย
6/4
14-02-2019
09:13:19
18
90
96
18402
นางสาวณัฐธิชา จันทนา
6/4
10-02-2019
19:57:45
20
100
97
18403
นางสาว ธนภัทร บุตรทรัพย์
6/4
14-02-2019
18:01:41
20
100
98
18407
นางสาวภัทรพร ดวงตา
6/4
10-02-2019
19:58:48
20
100
99
18408
นางสาวรุ่งทิพย์ เป้าทอง
6/4
10-02-2019
19:59:18
20
100
100
18410
นางสาววัลลภา ชัยบุรินทร์
6/4
21-02-2019
19:28:30
20
100
101
18411
นางสาวอมรรัตน์ เรืองสังข์
6/4
10-02-2019
08:41:28
20
100
102
18413
นายณัฐวุฒิ กลั่นเอี่ยม
6/4
10-02-2019
20:03:00
20
100
103
17142
นาย สุภณัฐ พื้นบาตร
6/5
06-02-2019
14:33:18
20
100
104
17245
นาย พงศกร รอดย้อย
6/5
06-02-2019
14:32:53
20
100
105
17295
นางสาวชีวาพร สังข์เรือง
6/5
07-02-2019
15:45:25
20
100
106
17302
น.ส.พิมานมาศ แซ่อึ้ง
6/5
06-02-2019
13:59:00
20
100
107
17303
น.ส.มลรฎา พุทธัง
6/5
06-02-2019
13:59:38
20
100
108
17307
น.ส.อินทิราพิกุลขาว
6/5
12-02-2019
07:53:11
19
95
109
17311
นาย ณัชพล ชาปลิก
6/5
06-02-2019
14:33:44
20
100
110
17377
นาย กิตติ คุ่ยหอม
6/5
06-02-2019
14:03:57
20
100
111
17396
นาย สิรวิชญ์ มั่นทัน
6/5
06-02-2019
14:01:56
20
100
112
18415
นางสาวนริศรา บุญถึก
6/5
27-02-2019
08:57:17
20
100
113
18420
น.ส.วัชราภรณ์ สาวันสูง
6/5
06-02-2019
13:58:12
20
100
114
18424
นาย ธาราวุธ บุตรทอง
6/5
06-02-2019
14:01:08
20
100
115
18425
นาย นพรัตน์ สิงสาธร
6/5
10-02-2019
10:43:43
20
100
116
18428
นายพูลศักดิ์ ทรัพย์ขลิบ
6/5
14-02-2019
12:30:32
16
80
117
18453
น.ส.ศิริกานดา ดีประสิทธิ์
6/5
06-02-2019
14:00:21
20
100
118
6
มนุพัศ เพชรประยูร
6/6
21-02-2019
08:18:54
4
20
119
17137
นายมารุตพงศ์ ชัยพฤกษ์
6/6
11-02-2019
22:51:20
20
100
120
17163
นางสาวสุธิดา เที่ยงแท้อุปถัมภ์
6/6
11-02-2019
15:31:59
20
100
121
17176
นายศิริพงษ์ ศรีนวล
6/6
14-02-2019
18:42:40
19
95
122
17177
นายศุภโชค กันแคล้ว
6/6
13-02-2019
11:04:47
20
100
123
17181
นางสาวกนกอร กุลทอง
6/6
21-02-2019
11:59:12
20
100
124
17259
นายอนุภาพ ชูมก
6/6
11-02-2019
15:01:52
20
100
125
17264
นางสาวปรียา เที่ยงกระโทก
6/6
11-02-2019
15:32:38
20
100
126
17271
นางสาวศศิวิมล นามใส่
6/6
11-02-2019
15:33:18
20
100
127
17278
นายปฏิภาณ เสาธง
6/6
13-02-2019
11:07:06
18
90
128
17347
นายชิษณุพงค์ สสรคพงค์วิทิต
6/6
13-02-2019
11:23:07
19
95
129
17379
นายคณวัฒน์ วัชโรทยาน
6/6
14-02-2019
12:19:09
19
95
130
17385
นายธนพงษ์ สงกล้าหาญ
6/6
13-02-2019
11:05:33
18
90
131
17388
นายภัทรพล อ่วมสอาด
6/6
13-02-2019
11:06:29
18
90
132
18431
น.ส.จันทรัตน์ หอมรส
6/6
21-02-2019
11:59:05
20
100
133
18432
นางสาวธัญชนก อ้นนา
6/6
11-02-2019
15:31:01
20
100
134
18434
น.ส. ภัทราพร อ่อนกลอง
6/6
12-02-2019
14:20:52
20
100
135
18435
นางสาวอารียา เครือญาติ
6/6
12-02-2019
14:20:40
20
100
136
17145
นางสาวจารุวรรณ พุฒทรัพย์
6/7
11-02-2019
18:27:20
20
100
137
17150
นางสาวณัฐพร มีอินต๊ะ
6/7
09-02-2019
09:33:24
20
100
138
17187
นางสาววัลย์ลดา วณิชย์วโรดมภ์
6/7
12-02-2019
08:56:11
20
100
139
17305
นางสาวสร้อยสุดา วัดเข่ง
6/7
11-02-2019
21:08:59
20
100
140
17355
นายปริวัตร เถื่อนบุญ
6/7
07-02-2019
14:41:55
20
100
141
17136
นายภาณุพงศ์ อรุณรัตน์
6/พ
12-02-2019
01:46:46
20
100
142
17146
นางสาวจิรา ทองหล่อ
6/พ
11-02-2019
20:01:41
19
95
143
17154
นางสาวเบญญา ด้วงกลาง
6/พ
26-02-2019
12:57:50
20
100
144
17158
นางสาววาสนา วงษ์แก้ว
6/พ
09-02-2019
21:43:32
20
100
145
17159
นางสาวสิมิตา ภู่เกิด
6/พ
12-02-2019
02:42:38
20
100
146
17162
นางสาวสุธนี บุญเจริญสุขพิศาล
6/พ
11-02-2019
20:52:58
20
100
147
17168
นางสาว อารียา ฟักเขียว
6/พ
11-02-2019
19:44:05
20
100
148
17175
วิชยุตม์ กันภูมิ
6/พ
12-02-2019
21:57:36
19
95
149
17190
นางสาวพัชราภรณ์ ลักษณะเบี้ย
6/พ
11-02-2019
19:52:03
20
100
150
17297
นางสาวธัญวรัตน์ ดำนิล
6/พ
14-02-2019
21:16:19
20
100
151
17335
น.ส.วิชุเนตร กลิ่นขวัญ
6/พ
08-02-2019
23:02:14
19
95


เลือกห้องที่ต้องการ    ดูทั้งหมด