ผลการทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้นห้อง วันที่ทำแบบทดสอบ เวลา คะแนน ร้อยละ
1
0
18-12-2019
14:01:34
0
0
2
11
11
111
11-01-2022
14:44:43
2
10
3
17150
ธัญจิรา ทองมาก
6/6
09-01-2020
12:06:50
18
90
4
17498
นายเจตพล รอดย้อย
6/6
18-12-2019
14:15:58
20
100
5
17526
นายกิตติพล สาเอี่ยม
6/6
15-01-2020
14:07:26
18
90
6
17527
นายไชยพศ ฉ่ำเจริญ
6/6
18-12-2019
14:15:07
20
100
7
17552
นางสาวเมธาพร จังหวัดนา
6/6
19-12-2019
08:29:38
20
100
8
17559
เจษฎา หมื่นกล้า
6/6
09-01-2020
12:07:39
18
90
9
17600
ธีรพัฒน์ พุฒเสือ
6/6
09-01-2020
12:10:32
17
85
10
17641
นางสาวธัญธร ชัยอุดม
6/6
15-01-2020
13:54:37
18
90
11
17653
นาย ฉัตรมงคล นาคเกิด
6/6
18-12-2019
14:14:46
20
100
12
17658
นายบุญศิริ เขียวเกิด
6/6
18-12-2019
14:15:30
10
50
13
17663
นายอภินันท์ ชูชัย
6/6
22-12-2019
18:53:26
20
100
14
17681
นายเกษมศักดิ์ หอมงาม
6/6
15-01-2020
13:58:51
18
90
15
17687
นายชินวัตร อ่ำทิม
6/6
15-01-2020
13:44:50
12
60
16
17698
นางสาวณัฐนิชา เจียมประเสริฐ
6/6
08-01-2020
13:48:38
19
95
17
17700
นางสาวนภัสกร หนูนาวี
6/6
09-01-2020
12:16:45
19
95
18
17702
นส.พัชรพร เจียมพลับ
6/6
18-12-2019
14:10:25
20
100
19
17703
นส.พิมพ์ลภัส​ สุวรรณ​เขตการ​
6/6
08-01-2020
13:44:29
19
95
20
17730
นางสาวศิญาพัฒน์ งามสันเทียะ
6/6
08-01-2020
13:44:18
19
95
21
17731
นางสาว อภิญญาลักษณ์ สุภาราญ
6/6
24-02-2020
13:49:34
3
15
22
18442
นางสาวสุภาพร เจริญสุข
6/6
18-12-2019
15:14:36
20
100
23
18445
นส.วิภาดา​ สุขหร่อง
6/6
08-01-2020
13:47:28
19
95
24
18766
นางสาวเขมิกา สีทอง
6/6
18-12-2019
14:10:14
20
100


เลือกห้องที่ต้องการ    ดูทั้งหมด