แบบทดสอบหลังเรียน  บทที่ 2 อินเตอร์เน็ต
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง33101

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 9999  

                       ชื่อ เช่น นายสมปอง มีวินัย      

                       ชั้น เช่น 6/พ


1.เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเริ่มแรกมีชื่อว่าอะไร ?
ก. ARPAnet
ข. ARPAinternet
ค. DARpanet
ง. DARpainternet

2. ชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบใดที่ระบุว่าเป็นโดเมนที่อยู่ในประเทศไทย ?
ก. .com
ข. .org
ค. .edu
ง. .th

3.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
ก. ภาษากลางเพื่อให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าใจกันได้ เรียกว่าโปรโตคอล
ข. ข้อมูลที่สูญหายระหว่างทางเป็นข้อมูลเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น
ค. โปรโตคอล TCP/IP จะแบ่งข้อมูลเป็นส่วนย่อยๆ ก่อนส่งไปตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง. www.khu.ac.th เป็น IP Address

4. ข้อใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้อง ?
ก. ไซเบอร์สเปช
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์
ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

5. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง ?
ก. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
ข. การส่งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา
ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

6.โปรแกรมใดใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ?
ก. Dial-up Networking
ข. Internet Explorer
ค. Modem Networking
ง. Telnet

7. ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสิ่งใด ?
ก. ท้องฟ้า
ข. พื้นดิน
ค. ใยแมงมุม
ง. ทะเล

8. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือข้อใด ?
ก. เครื่องมือในการใช้อินเตอร์เน็ต
ข. เครื่องสื่อสารชนิดหนึ่ง
ค. เอกสารหน้าที่หนึ่ง
ง. โปรแกรมที่ใช้ในสำหรับเปิดเว็บเพจ

9.Trojan Horse หมายถึงอะไร ?
ก. เป็นโปรแกรมเพื่อหลอกหล่อผู้ใช้ให้ทำการเรียกขึ้นมาทำงาน
ข. ทำอันตรายต่อข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ค. มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเอาความลับของระบบคอมพิวเตอร์
ง.ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือผลเสียเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ?
ก. ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
ข. ทำให้เครื่องบูตเองโดยไม่ได้สั่ง
ค. ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
ง. ถูกทุกข้อ

11.ข้อใดคือโปรแกรมสแกนไวรัส ?
ก. AVG Antivirus
ข. Adobe Flash CS5
ค. Microsoft Antivirus
ง. Microsoft Word

12. การใช้งานอินเตอร์เน็ตในลักษณะใดเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ?
ก. ADSL
ข. Cable Modem
ค. Broadband
ง. Wifi


13. บริการบนอินเตอร์เน็ตแบบใดที่ผู้ใช้บันทึกข้อมูล เหตุการณ์ชีวิตประจำวันและผู้อื่นสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ ?
ก. Blog
ข. E-Mail
ค. RSS
ง. Voice Over IP

14.www.khu.ac.th คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร ?
ก. ตัวย่อประเทศ
ข. ชื่อหน่วยงานเจ้าของ
ค. ตัวย่อประเภทขององค์กร
ง. ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

15. ข้อใดสำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตด้วย Search Engin ?
ก. รูปภาพ
ข. คำค้นหา
ค. ชื่อเว็บไซต์การสืบค้น
ง. รายละเอียดการสืบค้น

16. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร ?
ก. IQ Address
ข. TP Address
ค. IP Address
ง. ICT Address

17.ข้อใดไม่ถือเป็นอาชญากรคอมพิวเตอร์ ?
ก. สมชายขโมยคอมพิวเตอร์ไปจากบ้านนายสมหวัง
ข. สมคิดลักลอบเข้าไปดูข้อมูลของกระทรวงกลาโหม
ค. สมใจปล่อยไวรัสเข้าไปใน Internet
ง. ชูใจ ลักลอบขโมยรหัสบัตรเครดิตในระบบ Internet

18.ข้อใดอยู่ในข่ายการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ?
ก. การคัดลอก
ข. การขโมย
ค.การพูดจาดูหมิ่น
ง. การทำร้าย

19. การกระทำข้อใด ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต ?
ก. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ข. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั่วๆ ไป
ค. การนำข้อมูลของบุคคลอื่นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ง. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงหญิงสาวไปทำงานต่างประเทศ

20. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางลบของอินเทอร์เน็ต ?
ก. เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
ข. ก่อให้เกิดความเครียดของคนในสังคม
ค. เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ง. เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง


 
ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข E-Mail >> weerasak_ch26@hotmail.com
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท