แบบทดสอบก่อนเรียน  บทที่ 2 อินเตอร์เน็ต
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง33101

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 09999  

                       ชื่อ เช่น นายสมปอง มีวินัย      

                       ชั้น เช่น 6/พ


1. การใช้งานอินเตอร์เน็ตในลักษณะใดเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ?
ก. ADSL
ข. Cable Modem
ค. Broadband
ง. Wifi

2. ชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบใดที่ระบุว่าเป็นโดเมนที่อยู่ในประเทศไทย ?
ก. .com
ข. .org
ค. .edu
ง. .th

3. บริการบนอินเตอร์เน็ตแบบใดที่ผู้ใช้บันทึกข้อมูล เหตุการณ์ชีวิตประจำวันและผู้อื่นสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ ?
ก. Blog
ข. E-Mail
ค. RSS
ง. Voice Over IP

4. ข้อใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้อง ?
ก. ไซเบอร์สเปช
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์
ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

5. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง ?
ก. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
ข. การส่งข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา
ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

6. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร ?
ก. IQ Address
ข. TP Address
ค. IP Address
ง. ICT Address

7. ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสิ่งใด ?
ก. ท้องฟ้า
ข. พื้นดิน
ค. ใยแมงมุม
ง. ทะเล

8. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือข้อใด ?
ก. เครื่องมือในการใช้อินเตอร์เน็ต
ข. เครื่องสื่อสารชนิดหนึ่ง
ค. เอกสารหน้าที่หนึ่ง
ง. โปรแกรมที่ใช้ในสำหรับเปิดเว็บเพจ

9. การกระทำข้อใด ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต ?
ก. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ข. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั่วๆ ไป
ค. การนำข้อมูลของบุคคลอื่นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ง. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงหญิงสาวไปทำงานต่างประเทศ

10. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางลบของอินเทอร์เน็ต ?
ก. เกิดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
ข. ก่อให้เกิดความเครียดของคนในสังคม
ค. เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ง. เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท