แบบทดสอบก่อนเรียน
     จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. บทบาทและการสื่อสารข้อมูล
      2. การสื่อสารข้อมูล
      3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
      4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      5. โพโตคอล
      6. อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล
      7. ตัวอย่างการติดตั้งเครือข่าย
       แบบฝึกหัด
     แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบก่อนเรียน
  จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. อินเตอร์เน็ต
      2. เวิลด์ไวด์เว็บ
      3. บริการบนอินเตอร์เน็ต
      4. การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
      5. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
      6. ผลกระทบอินเตอร์เน็ต
      7. ข้อคิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต

   ใบงาน

          ครั้งที่ 1 อินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 3 ผลกระทบอินเตอร์เน็ต

     แบบทดสอบหลังเรียน

 
 
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
เรื่องการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

1. โพรโตคอล เป็นองค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างไร
ก. เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะ หรือวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งเข้าใจกัน
ข. เป็นโปรแกรมสำหรับดำเนินการและควบคุมการส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
ค. เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ต้นทางแล้วนำเข้าสู่อุปกรณ์ส่งข้อมูล
ง. เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำข่าวสารรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ


2. ข่าวสาร (message) ในทางเทคโนโลยีและการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. ผู้ส่ง ข้อมูล ข้อความ ผู้รับ รูปภาพ
ข. ผู้ส่ง ข้อความ เสียง รูปภาพ ผู้รับ
ค. ข้อมูล ข้อความ เสียง รูปภาพ
ง. ข้อมูล ข้อความ เสียง ผู้รับ


3. ข้อใดอธิบายลักษณะของเสียง (voice) ได้อย่างชัดเจน
ก. ข้อมูลไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนได้ ส่งผ่านระบบสื่อสารด้วยความเร็วปานกลาง
ข. ข้อมูลไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนได้ ส่งผ่านระบบสื่อสารด้วยความเร็วต่ำ
ค. ข้อมูลไม่มีรูปร่างที่แน่นอน และไม่ชัดเจน
ง. ข้อมูลมีรูปร่างที่แน่นอน นับจำนวนได้


4. เพราะเหตุใด บลูทูธ (bluetooth) จึงเป็นเทคโนโลยีสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน
ก. เหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารในระยะไม่เกิน 33 ฟุต สามารถส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีดขวางได้
ข. เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณเป็นทอดๆ และใช้ประโยชน์ด้านโทรคมนาคมและการทำอาหาร
ค. สามารถส่งในแนวเส้นตรง และเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลในระยะไม่ไกล
ง. สามารถใช้ในการส่งถ่ายโอนข้อมูลสำหรับอุปกรณ์พกพาได้สะดวก


5. ระบบจีพีเอส (Global Positioning System : GPS) มีประโยชน์อย่างไร
ก. อำนวยความสะดวกในด้านโทรคมนาคมและการทำอาหาร
ข. สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว
ค. สามารถส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีดขวางได้
ง. ตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก


6. สื่อกลางทางกายภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่มีคุณสมบัติในการส่งข้อมูลได้จำนวนมากเป็นระยะทางไกลด้วยความเร็วสูง
ก. สายตีเกลียวคู่ สายโคแอกเชียล
ข. สายใยแก้วนำแสง
ค. สายโคแอกเชียล
ง. สายคู่ตีเกลียว


7. การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด จะต้องใช้สัญญาณมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอื่น
ก. การเชื่อมต่อแบบวงแหวน
ข. การเชื่อมต่อแบบดาว
ค. การเชื่อมแบบผสม
ง. ถูกทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค


8. ข้อใดเป็นการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
ก. การสื่อสารของวิทยุระบบขนส่ง
ข. การสนทนาทางโทรศัพท์
ค. การแพร่ภาพทางโทรทัศน์
ง. การรับ-ส่งแฟกซ์


9. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร
ก. การรับจองที่นั่งในโรงภาพยนตร์ี
ข. การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. การสำรองข้อมูลขององค์กรไว้ที่ส่วนกลาง
ง. การตั้งระบบเครือข่ายในองค์กรเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้


10. เครือข่ายอินทราเน็ต (intranet) มีประโยชน์อย่างไร
ก. เป็นระบบฐานข้อมูลบนแม่ข่ายที่สามารถทำให้ติดต่อสื่อสารอย่างฉับไว ทันเหตุการณ์
ข. เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จะอนุญาตและควบคุมให้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับสิทธิใช้งานเท่านั้น
ค. เป็นระบบที่สามารถสื่อสารได้หลายเส้นทางตามความต้องการของผู้ติดต่อ หรือผู้ใช้งาน
ง. เป็นเครือข่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการทำงานต่างๆ ภายในองค์กร


ได้คะแนน = คะแนน

เกณฑ์การผ่าน 80% จะต้องทำให้ได้ 8 ข้อ

 
 
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท
หน้าแรก