แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 9999         ชื่อ-นามสกุล เช่น นายสมปอง มีวินัย            ชั้น เช่น 1/1


1. "คอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ภาษาหนึ่ง" ข้อความนี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องใด ?
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์


2. ข้อใดกล่าวถึงซอฟต์แวร์ระบบได้ถูกต้องที่สุด ?
ก. ชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
ข. ซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทผู้ผลิตได้สร้างขึ้น และวางขายทั่วไป
ค. ซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทผู้ผลิตได้สร้างขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะ
ง. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะ


3.ซอฟต์แวร์ระบบสัมพันธ์กับเรื่องใดต่อไปนี้ ?
ก. ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบปฏิบัติการ
ข. ซอฟต์ด้านการประมวลผลคำ
ค. ซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์ และวิศกรรม
ง. ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก และนำเสนอข้อมูล


4.ข้อใดกล่าวถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ถูกต้องที่สุด ?
ก. ซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทผู้ผลิตได้สร้างขึ้น และวางขายทั่วไป
ข. ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูปซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด
ค. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่ต้องการ
ง. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์


5. ซอฟต์แวร์ประเภทใดที่มักจะใช้ภาษาระดับสูงในการพัฒนา ?
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ง. ซอฟต์แวร์ประยุกต์กึ่งสำเร็จ


6. ซอฟต์แวร์ใดสามารถแบ่งออกหลายกลุ่มตามลักษณะการใช้ ?
ก. ซอฟต์แวร์ระบบสำเร็จรูป
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ง. ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป


7. ภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใดที่ใช้เลขฐานสองแทนข้อมูล ?
ก. ภาษาเครื่อง
ข. ภาษาระดับสูง
ค. ภาษาธรรมชาติ
ง. ภาษาระดับสูงมาก


8. ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี้แตกต่างกันอย่างไร
ก. ภาษาเครื่องใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมาแทนคำสั่งที่เป็นเลขฐานสอง
ข. ภาษาเครื่องใช้เลขฐานสองมาแทนคำสั่งที่เป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษ
ค. ภาษาแสเซมบลี้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแทนคำสั่งที่เป็นเลขฐานสอง
ง. ภาษาแอสเซมบลี้ใช้เลขฐานสองมาแทนคำสั่งที่เป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษ


9.สัญลักษณ์ MP ในภาษาแอสเซมบลี้สามารถใช้แทนความหมายใด ?
ก. การลบ
ข. การคูณ
ค. การเปรียบเทียบ
ง. การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ


10. การแปลภาษาแอสเซมบลี้ให้กลายเป็นภาษาเครื่องก่อน ควรใช้ตัวแปลใด ?
ก. ตัวแปลภาษา
ข. คอมไพเลอร์
ค. แอสเซมเบลอ
ง. อินเตอร์พลีเตอร์


11.ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ผู้เขียนโปรแกรม ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์ ?
ก.ภาษาเครื่อง
ข. ภาษาระดับสูง
ค. ภาษาแอสเซมบลี
ง. ภาษาระดับต่ำ


12. โปรแกรมใดที่แปลงภาษาระดับสูงให้กลายเป็นภาษาเครื่อง ?
ก. คอมไพเลอร์
ข. แอสเซมเบลอ
ค. คอมเพรสเซอร์
ง. อินเตอร์ไพเลอร์


13. ข้อใดกล่าวถึงข้อดีของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูงได้ถูกต้อง ?
ก. เขียนง่าย
ข. รวดเร็ว
ค. ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องฮาร์ดแวร์
ง. ผู้เขียนต้องมีความชำนาญเฉพาะตัว


14.ภาษาใดคล้ายกับภาษาพูดของมนุษย์ ?
ก. ภาษาเครื่อง
ข. ภาษาระดับต่ำ
ค. ภาษาระดับสูง
ง. ภาษาระดับสูงมาก


15. ภาษาใดสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบซึ่งเป็นงานที่อยู่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ ?
ก. ภาษาระดับต่ำ
ข. ภาษาระดับสูง
ค. ภาษาธรรมชาติ
ง. ภาษาระดับสูงมาก16. จงวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ ?
ก. ข้อมูลภาพ
ข. ข้อมูลสื่อสาร
ค. ข้อมูลวิทยุ
ง. ข้อมูลจากดาวเทียม17. "ข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไปใช้งานได้" จากข้อความนี้มีความสัมพันธ์กับข้อใด ?
ก. บิต
ข. ไบต์ 7
ค. ฟิลด์
ง. เรคคอร์ด18. 1 ไบต์ เท่ากับกี่บิต ?
ก. 1 บิต
ข. 4 บิต
ค. 6 บิต 5
ง. 8 บิต19. ข้อใดสัมพันธ์กับหลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรมที่นำเอาผลลัพธ์ของการออกแบบโปรแกรมไปใช้ ?
ก. การวิเคราะห์ปัญหา
ข. การออกแบบโปรแกรม
ค. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
ง. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์20. ข้อใดที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องคอยเผ้าดูและหาข้อมผิดพลาดระหว่างใช้งานโปรแกรม ?
ก. การบำรุงรักษาโปรแกรม
ข. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
ค. การทำเอกสารประกอบโปรแกรม
ง. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

 
   

ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท