: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. หลักการเขียนโปรแกรม
    2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
    3. โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
        - จุดประสงค์การเรียนรู้
         แบบทดสอบก่อนเรียน
        3.1 พื้นฐานภาษาซีเบื้องต้น
        3.2 ส่วนประกอบโปรแกรมภาษาซี
        3.3 ส่วนหัว (Header)
        3.4 ส่วนตัวแปร Global
        3.5 ส่วนชุดคำสั่ง (Main Program)
         แบบฝึกทักษะ
    4. กระบวนการเขียนโปรแกรม
    5. พอยน์เตอร์
    6. ฟังก์ชั่น
    7. การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย
    8. การโปรแกรมเพื่องานธุรกิจ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : แบบทดสอบหลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
สวัสดีคุณ      รหัสประจำตัว     [ แก้ไขข้อมูล ] [ ออกจากระบบ ]  
       
       
ดัชนี [ ประวัติภาษาซี ] [ ขั้นตอนการพัฒนาภาษาซี ] [ กระบวนการแปลภาษา ] [ ตัวแปลภาษา ] [ กลับด้านบน ]
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com