: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
        การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
        โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
        การติดต่อจอภาพและแป้นพิมพ์
        ข้อมูลและตัวดำเนินการ
        การเลือกทำตามเงื่อนไข
        โปรแกรมวนรอบแบบทำซ้ำ
        การสร้างฟังก์ชั่นในภาษาซี
        ตัวแปรชนิดอะเรย์
        ตัวแปรชนิดสตริง
        การจัดการไฟล์
        กราฟิกในภาษาซี
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : แบบทดสอบหลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
   
 

ตัวเลข 5หลัก

ภาษาอังกฤษเท่านั้น

ตัวอักษรหรือตัวเลขอักษรภาษาไทย หรืออังกฤษ

อักษรภาษาไทย หรืออังกฤษ

ระดับชั้นปัจจุบัน เช่น ม.4 ให้ใส่ 4

ห้องเรียน เช่น ม.4/1 ให้ใส่ 1

  

รหัสประจำตัวนักเรียน *  
ชื่อสำหรับเข้าระบบ *  
รหัสผ่าน *  
ยืนยันรหัสผ่าน *  
ชื่อ  
นามสกุล  
ชั้น  
ห้อง  
 
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com