แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง33101

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 09999  

                       ชื่อ เช่น นายสมปอง มีวินัย      

                       ชั้น เช่น 6/พ


1. ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องของประเทศไทยในด้านใดที่น้อยที่สุด ?
ก. ด้านพลังงาน
ข. มลภาวะทางอากาศ
ค. มลภาวะทางเสียง
ง. มลภาวะทางน้ำ
จ. ด้านสุขภาพ

2. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยี ?
ก. สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน
ข. นํากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ค. ขวดน้ำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
ง. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน
จ. ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร

3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรณรงค์รักษาความสะอาด ?
ก. กลุ่มเยาวชนร่วมมือเก็บขยะตามชายหาด
ข. นักเรียนนักศึกษาติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ่งสิ่งของต่าง ๆ ถ้าใครฝ่าฝืนจะมีโทษ
ค. นักศึกษาร่วมกันขุดคูคลองลอกเลน
ง. ชาวบ้านร่วมกันทิ้งขยะลงลําคลอง
จ. นักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

4. ใครมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน ?
ก. นายแดงสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า
ข. นายดําระเบิดภูเขามาทําถนนเข้าบ้าน
ค. นายเขียวเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืน
ง. นายเหลืองก่อนออกจากบ้านทุกครั้งจะต้องปิดไฟให้เรียบร้อย
จ. นางฟ้าเปิดฝักบัวตลอดเวลาเมื่ออาบน้ำ

5. ข้อใดมิใช่มลภาวะทางเสียงที่สร้างความรําคาญจนส่งผลเสียต่อสุขภาพและสุขภาพจิต ?
ก. นายหนึ่งเปิดวิทยุสุดเสียงทุกวันจนชาวบ้านต้องแจ้งตํารวจ
ข. นายสองนัดเพื่อน ๆ มาซ้อมดนตรีที่หน้าบ้านทุกวัน
ค. นายสามชอบฟังเพลงเล่นเกมวัน ๆไม่ทําอะไร
ง. นายสี่ชอบร้องคาราโอเกะทุกวันจนลําโพงพัง
จ. นายห้าใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้

6. โรคอะไรที่ไม่ได้เกิดจากมลภาวะทางน้ำ ?
ก. ท้องร่วง
ข. ไทฟอยด์
ค. โรคมือเท้าปาก
ง. บิด
จ. โรคมินามาตะ

7. ข้อใดเป็นการออกแบบสินค้า การผลิตปัจจุบันที่ไม่ได้มุ่งเน้นการเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ?
ก. สัญลักษณ์ฉลากเขียว
ข. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
ค. สัญลักษณ์ตราช้างบิน
ง. สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว
จ. สัญลักษณ์รีไซเคิล

8. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ได้รับประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง ?
ก. พลังงานโซลาเซลล์
ข. เนื้อหมูแดดเดียว
ค.กล้วยอบน้ำผึ้ง
ง. ปลาตากแห้ง
จ. การเพาะเห็ดฟาง

9. ข้อใดคือพืชที่สามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้ ?
ก. ข้าวโพด ข้าวสาลี แกลบ อ้อย
ข. ข้าวโพด ถัวเหลือง ข้าว สบู่ดํา
ค. ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง สบู่ดํา
ง. ข้าวโพด ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง
จ. ข้าวโพด ข้าว ถัวเหลือง มันสําปะหลัง

10. เอทานอล ส่วนใหญ่ผลิตมาจากอะไร?
ก. อ้อย มันสําปะหลัง
ข. อ้อย สบู่ดํา
ค. ข้าว สบู่ดํา
ง. ถั่วเหลือง ข้าวโพด
จ. สบู่ดํา ข้าวโพด

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท