: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
    2. ระบบเทคโนโลยี
    3. นวัตกรรมและการต่อยอด
    4.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
         จุดประสงค์การเรียนรู้
         แบบทดสอบก่อนเรียน
             4.1 ผลกระทบของเทคโนโลยี
             4.2 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
             4.3 เทคโนโลยีสะอาด
          4.4 พลังงานทดแทน
              - พลังงานลม
              - พลังงานน้ำ
              - พลังงานแสงอาทิตย์
              - พลังงานไฟฟ้า
              - พลังงานจากพืช
        แบบฝึกหัดท้ายบท
        แบบทดสอบท้ายบทเรียน
    5. เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
สวัสดีคุณ      รหัสประจำตัว     [ แก้ไขข้อมูล ] [ ออกจากระบบ ]  
     

              พลังงานนับได้ว่ามีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในสมัยอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้รู้จักการนำเอาพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น พลังงานลม นำมาหมุนกังหันลมสำหรับวิดน้ำเข้านาพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้ในการถนอมอาหารเพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานๆ และพลังงานน้ำนำมาใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยน จากพลังงานน้ำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งนอกจากพลังงานดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีพลังงานที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น
             • พลังงานความร้อน
             • พลังงานเคมี (จากแบตเตอรี่)
             • พลังงานเสียง
             • พลังงานแสง
             • ฯลฯ

              พลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทุกรูปแบบ สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานใน รูปแบบอื่นๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ดังภาพแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อน

              ดังจะเห็นได้ว่าพลังงานในรูปแบบต่างๆ สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีได้หลายลักษณะ ซึ่งพลังงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราควรเลือกใช้พลังงานต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจะต้องรู้จักและคำนึงถึงในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วย ซึ่งพลังงานบางอย่างก่อนที่ จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นจะต้องมีการนำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในการผลิตพลังงาน ตัวอย่างเช่น พลังงานไฟฟ้า ได้มาจากวัตถุดิบคือ ถ่านหิน น้ำ น้ำมันและพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น วัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้มีโอกาสที่จะหมดไปจากธรรมชาติได้ ถ้าเราไม่ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการ ประหยัดพลังงาน การใช้และออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานนั้นจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีการออกแบบบ้านพักที่อยู่อาศัยโดยใช้ธรรมชาติมากที่สุด ออกแบบบ้านโดยใช้กระจกเน้นรับแสงธรรมชาติเพื่อลด การใช้พลังงานไฟฟ้า หรือด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แทนที่จะอาศัยความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ


ลักษณะของการหมุนเวียนใช้พลังงาน
              ปัจจุบันมีการนำพลังงานทดแทนซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และเป็นแนวทางในการเลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ดังนี้
              1. พลังงานลม
              2. พลังงานน้ำ
              3. พลังงานแสงอาทิตย์
              4. พลังงานไฟฟ้า
              5. พลังงานจากพืช
 
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com