: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
    2. การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
    3. นวัตกรรมและการต่อยอด
    4.โครงงานเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา
    5. เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
   
คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ง33101 เทคโนโลยี 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 0.5 หน่วยกิต

        อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ ระบบเทคโนโลยี วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หลักการใช้งานซอฟแวร์ในการออกแบบหรือการนำเสนอผลงาน อธิบายแนวทางการเข้าสู่อาชีพ

        สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ จำลองอาชีพที่ถนัดและสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการอาชีพ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

        มีจิตสำนึกในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และนำระบบเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้อย่างมุ่งมั่น ประหยัด คุ้มค่าและยั่งยืน แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ ในงานที่ผลิต หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิตอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยการเลือกสิ่งที่เป็นมิตรกับชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพต่าง ๆ

 
 
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com