ใบความรู้  

    1.การเขียนโค้ดโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น
    2. ไมโครคอนโทรลเลอร์
    3. การควบคุมการทำงานของเอาท์พุตดิจิตอล
    4. ชนิดข้อมูลและการใช้งานตัวแปร
    5. ตัวดำเนินการ
    6. การอ่านค่าสัณญาณอะนาลอก
    7. การใช้งานรีเลย์
Download แบบฝึกทักษะ
    แบบฝึก ที่ 1 พื้นฐาน Arduino
    แบบฝึก ที่ 2 พอร์ตอนุกรม
    แบบฝึก ที่ 4 ชนิดข้อมูลและการใช้งานตัวแปร
    แบบฝึก ที่ 5 ตัวดำเนินการ
 

ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข E-Mail >> weerasak_ch26@hotmail.com
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท