ผลการทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องอินเตอร์เน็ต
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้นห้อง วันที่ทำแบบทดสอบ เวลา คะแนน ร้อยละ
1
0
04-02-2019
14:53:26
0
0
2
17147
นางสาว ชนาภา ไข่นิล
6/1
09-02-2019
21:01:14
20
100
3
17149
นางสาว ณัฐกาญจน์ กวางเเก้ว
6/1
09-02-2019
21:03:24
20
100
4
17152
นางสาวธิดา ยิ้มจันทร์
6/1
17-02-2019
11:57:40
20
100
5
17155
นางสาวปัทมวรรณ สมศรี
6/1
17-02-2019
22:51:44
20
100
6
17156
น.ส.ปิยะภรณ์ พุ่มมูล
6/1
10-02-2019
14:55:26
20
100
7
17166
น.ส.สุรีรัตน์ หมื่นจบ
6/1
17-02-2019
21:40:12
20
100
8
17167
นางสาวเสาวภาพรรณ์ เข็มเพ็ชร
6/1
09-02-2019
19:27:48
20
100
9
17170
นายธนพัฒน์ ยอดระยับ
6/1
13-02-2019
22:22:37
20
100
10
17172
นายนันทปรีชา แสงดาวเทียน
6/1
10-02-2019
14:50:07
20
100
11
17182
น.ส.ชณัญชา เอี่ยมรักษา
6/1
10-02-2019
14:54:41
20
100
12
17183
นางสาวชไมพร พิทยาศักดิ์งาม
6/1
11-02-2019
19:54:37
20
100
13
17185
นางสาวฐิติพร ยาสำลี
6/1
10-02-2019
20:00:12
20
100
14
17189
นางสาวพลอย เกิดพิทักษ์
6/1
16-02-2019
00:41:12
20
100
15
17193
นางสาว รวินท์นิภา บุญมา
6/1
09-02-2019
21:04:45
20
100
16
17195
นางสาวลักษณพร แสนวิชัย
6/1
18-02-2019
16:01:21
20
100
17
17200
นางสาวสุชาดา ทับบุรี
6/1
13-02-2019
21:19:24
20
100
18
17229
นางสาวชุติมา ศรีชื่น
6/1
15-02-2019
15:37:30
20
100
19
17260
นางสาวเก็จมณี เหมือนทรัพย์
6/1
10-02-2019
21:40:25
13
65
20
17317
นาย ปนัด ปานนิล
6/1
11-02-2019
19:56:59
20
100
21
17326
นางสาว กมลชนก สุขพระจันทร์
6/1
09-02-2019
21:02:27
20
100
22
17328
นางสาว กุลสตรี ทิมเม่น
6/1
09-02-2019
21:05:52
20
100
23
17330
นางสาว ชุติมา ขวัญเมือง
6/1
09-02-2019
21:01:47
20
100
24
17341
นางสาว เสาวภาคย์ รอดเหลือ
6/1
09-02-2019
21:04:07
20
100
25
17350
นาย เดชาวัต กันเกตุ
6/1
09-02-2019
21:00:07
20
100
26
17366
นางสาวดวงหทัย พุฒหอม
6/1
18-02-2019
00:02:14
20
100
27
17374
นางสาววิลาวัณย์ ฤทธิ์กล้า
6/1
17-02-2019
22:36:02
20
100
28
17375
นางสาว สรัลนุช แจ่มนิยม
6/1
11-02-2019
12:48:41
20
100
29
17394
นายศุรวุธ ศิลาวิลัย
6/1
18-02-2019
09:07:03
20
100
30
17399
นาย อภิชัย กิ่งเเก้ว
6/1
09-02-2019
21:00:41
20
100
31
18391
นางสาวปิยะพร จูสิงห์
6/1
11-02-2019
22:54:57
20
100
32
18392
นางสาวพรพิมล แคว้นครฉิม
6/1
15-02-2019
15:37:49
20
100
33
18393
นางสาว วรรณดี จันชื่น
6/1
10-02-2019
09:33:53
20
100
34
18394
นางสาว ธนพร บุปผานิล
6/1
10-02-2019
16:11:44
17
85
35
18395
นางสาวศิราวรรณ ศรีงาม
6/1
10-02-2019
20:04:10
20
100
36
18458
อารียา พรหมอยู่
6/1
10-02-2019
17:18:19
20
100
37
17141
นายสุทธินัย ใจดี
6/2
12-02-2019
15:41:29
20
100
38
17214
นายนภดล พิเมย
6/2
11-02-2019
15:09:31
20
100
39
17221
นายปกรณ์วิชญ์ จันทร์อินทร์
6/2
11-02-2019
22:47:31
20
100
40
17224
นาย อนุวัชช์ ฤทธิรักษ์
6/2
07-02-2019
15:45:49
20
100
41
17226
นายอนันต์ จูสิงห์
6/2
07-02-2019
16:05:33
20
100
42
17227
นางสาวกัลยา เกษถนอม
6/2
07-02-2019
16:03:02
20
100
43
17228
นางสาวจันทิมา รักซ้อน
6/2
12-02-2019
15:41:52
20
100
44
17230
นางสาว น้ำเพชร น้ำจันทร์
6/2
11-02-2019
11:21:24
12
60
45
17234
นางสาวสวิตตา ภู่สวรรค์
6/2
07-02-2019
16:03:42
20
100
46
17237
นางสาวอมรรัตน์ เนียมหวาน
6/2
13-02-2019
21:34:51
19
95
47
17240
นายธนพัต อิ่มรัตน์
6/2
07-02-2019
16:04:34
20
100
48
17242
นายนรุตม์ชัย ข้องพูล
6/2
12-02-2019
15:42:28
20
100
49
17247
นายภานุวัฒน์ โพธิ์ืหร่าย
6/2
12-02-2019
15:43:01
20
100
50
17249
นายเมธัส เนื่องภูกาม
6/2
12-02-2019
15:43:24
20
100
51
17261
นางสาว เกวลี โพธิ์ศรี
6/2
07-02-2019
15:46:08
20
100
52
17265
นางสาวพรจิรา รองสิน
6/2
11-02-2019
15:08:38
20
100
53
17266
น.ส.พรรณิภา ชมมะลิ
6/2
11-02-2019
15:05:39
20
100
54
17267
นางสาวภัทรวดี อ่วมสุข
6/2
11-02-2019
15:07:21
20
100
55
17268
นางสาว รวินันท์ อินสะระ
6/2
12-02-2019
15:43:54
20
100
56
17272
นางสาวอัจฉราภรณ์ หิรัญชัย
6/2
11-02-2019
15:08:05
20
100
57
17273
นายณัชพล มั่นปาน
6/2
12-02-2019
15:49:11
0
0
58
17290
อภิสิทธิ์ เดือนเพ็ญ
6/2
14-02-2019
00:23:00
20
100
59
17292
นางสาวกรองแก้ว สุ่มงาม
6/2
10-02-2019
17:14:13
20
100
60
17293
นางสาวกฤติยา เทียนบาง
6/2
11-02-2019
15:07:57
20
100
61
17294
นางสาวจินตนา เนียนจำนงค์
6/2
10-02-2019
12:22:15
20
100
62
17306
นางสาวสุกัญญา วงษ์สุวรรณ
6/2
11-02-2019
22:09:09
20
100
63
18397
นายปิยพงษ์ ฤทธิ์เกิด
6/2
11-02-2019
15:09:20
20
100
64
18399
นายทวีเทพ พูสำโรง
6/2
09-02-2019
19:28:53
20
100
65
17151
นางสาวธนารัตน์ พลโคต
6/3
10-02-2019
10:02:01
20
100
66
17160
นางสาวสุดารัตน์ รอดย้อย
6/3
10-02-2019
10:28:30
20
100
67
17192
นางสาวมนรดา วิเชียรมานะรักษ์
6/3
11-02-2019
19:51:02
20
100
68
17327
นางสาวกรกนก ไทยขำ
6/3
15-02-2019
23:10:49
20
100
69
17331
นางสาวณัชชา รองศิลป์
6/3
11-02-2019
16:59:08
20
100
70
17333
นางสาวนวพร อินทร์อ่อน
6/3
18-02-2019
17:20:47
19
95
71
17406
นางสาว ปานตะวัน อิตถา
6/3
10-02-2019
12:08:42
20
100
72
18078
นางสาวฐาปนี มะโนสาร
6/3
18-02-2019
17:18:16
19
95
73
18081
นางสาวชโลธร เกณการฑ์
6/3
11-02-2019
17:25:44
20
100
74
18776
นางรัตนกร บุญยิ้ม
6/3
11-02-2019
17:34:08
20
100
75
18777
นางสาวสุธีรา บุญยิ้ม
6/3
18-02-2019
17:19:20
19
95
76
18930
นางสาวเพชรรัตน์ เล้าประเสริฐ
6/3
11-02-2019
17:02:08
20
100
77
17368
น.ส.เบญจวรรณ มั่งมี
6/4
12-02-2019
08:58:39
0
0
78
18400
นางสาวจันทิมา รอดย้อย
6/4
10-02-2019
20:16:10
20
100
79
18401
นางสาว ชุติกาญจน์ รอดย้อย
6/4
14-02-2019
19:02:00
20
100
80
18402
นางสาวณัฐธิชา จันทนา
6/4
10-02-2019
20:17:12
20
100
81
18403
นางสาว ธนภัทร บุตรทรัพย์
6/4
14-02-2019
18:08:54
20
100
82
18407
นางสาวภัทรพร ดวงตา
6/4
10-02-2019
20:16:48
20
100
83
18408
นางสาวรุ่งทิพย์ เป้าทอง
6/4
10-02-2019
20:17:40
20
100
84
18411
นางสาวอมรรัตน์ เรืองสังข์
6/4
10-02-2019
08:21:09
20
100
85
17142
นาย สุภณัฐ พื้นบาตร
6/5
06-02-2019
14:26:26
20
100
86
17245
นาย พงศกร รอดย้อย
6/5
06-02-2019
14:21:15
20
100
87
17295
นางสาวชีวาพร สัวข์เรือง
6/5
10-02-2019
13:41:04
20
100
88
17302
น.ส.พิมานมาศ แซ่อึ้ง
6/5
06-02-2019
14:21:45
20
100
89
17303
น.ส.มลรฎา พุทธัง
6/5
06-02-2019
14:22:14
19
95
90
17307
น.ส.อินทิราพิกุลขาว
6/5
12-02-2019
08:01:59
20
100
91
17311
นาย ณัชพล ชาปลิก
6/5
06-02-2019
14:20:35
20
100
92
17377
นาย กิตติ คุ่ยหอม
6/5
06-02-2019
14:22:42
19
95
93
17396
นาย สิรวิชญ์ มั่นทัน
6/5
06-02-2019
14:23:08
19
95
94
18414
นางสาวกัญจพร สุขทัต
6/5
10-02-2019
22:19:44
20
100
95
18420
น.ส.วัชราภรณ์ สาวันสูง
6/5
06-02-2019
14:27:32
20
100
96
18424
นาย ธาราวุธ บุตรทอง
6/5
06-02-2019
14:27:02
20
100
97
18425
นาย นพรัตน์ สิงสาธร
6/5
10-02-2019
10:58:03
20
100
98
18428
นายพูลศักดิ์ ทรัพย์ขลิบ
6/5
14-02-2019
12:35:35
16
80
99
18453
น.ส.ศิริกานดา ดีประสิทธิ์
6/5
06-02-2019
14:27:58
20
100
100
17137
นายมารุตพงศ์ ชัยพฤกษ์
6/6
11-02-2019
23:01:30
20
100
101
17163
นางสาวสุธิดา เที่ยงแท้อุปถัมภ์
6/6
12-02-2019
14:35:31
20
100
102
17176
นายศิริพงษ์ ศรีนวล
6/6
14-02-2019
18:47:39
20
100
103
17177
นายศุภโชค กันแคล้ว
6/6
13-02-2019
11:17:45
19
95
104
17259
นายอนุภาพ ชูมก
6/6
11-02-2019
15:06:09
20
100
105
17264
นางสาวปรียา เที่ยงกระโทก
6/6
12-02-2019
14:33:12
20
100
106
17271
นางสาวศศิวิมล นามใส่
6/6
12-02-2019
14:33:56
20
100
107
17278
นายปฏิภาณ เสาธง
6/6
13-02-2019
11:18:52
19
95
108
17284
มนุพัศ เพชรประยูร
6/6
21-02-2019
08:10:56
12
60
109
17347
นายชิษณุพงค์ สสรคพงค์วิทิต
6/6
13-02-2019
11:20:18
19
95
110
17379
นายคณวัฒน์ วัชโรทยาน
6/6
14-02-2019
12:21:59
20
100
111
17385
นายธนพงษ์ สงกล้าหาญ
6/6
13-02-2019
11:18:11
19
95
112
17388
นายภัทรพล อ่วมสอาด
6/6
13-02-2019
11:18:29
19
95
113
18432
น.ส.ธัญชนก อ้นนา
6/6
12-02-2019
14:36:11
20
100
114
18434
น.ส. ภัทราพร อ่อนกลอง
6/6
12-02-2019
14:32:05
20
100
115
18435
นางสาวอารียา เครือญาติ
6/6
12-02-2019
14:26:21
17
85
116
17150
นางสาวณัฐพร มีอินต๊ะ
6/7
09-02-2019
09:35:04
20
100
117
17355
นายปริวัตร เถื่อนบุญ
6/7
07-02-2019
14:56:32
20
100
118
17136
นายภาณุพงศ์ อรุณรัตน์
6/พ
12-02-2019
06:49:55
20
100
119
17145
นางสาวจารุวรรณ พุฒทรัพย์
6/พ
11-02-2019
21:56:59
20
100
120
17146
นางสาวจิรา ทองหล่อ
6/พ
11-02-2019
20:13:04
20
100
121
17158
นางสาววาสนา วงษ์แก้ว
6/พ
09-02-2019
22:10:57
20
100
122
17159
นางสาวสิมิตา ภู่เกิด
6/พ
12-02-2019
02:58:39
20
100
123
17162
นางสาวสุธนี บุญเจริญสุขพิศาล
6/พ
11-02-2019
21:07:34
20
100
124
17168
นางสาว อารียา ฟักเขียว
6/พ
11-02-2019
19:57:15
20
100
125
17175
วิชยุตม์ กันภูมิ
6/พ
12-02-2019
22:02:18
20
100
126
17190
นางสาวพัชราภรณ์ ลักษณะเบี้ย
6/พ
11-02-2019
20:22:15
19
95
127
17297
นางสาวธัญวรัตน์ ดำนิล
6/พ
14-02-2019
21:29:49
19
95
128
17305
นางสาวสร้อยสุดา วัดเข่ง
6/พ
11-02-2019
21:17:27
20
100
129
17335
น.ส.วิชุเนตร กลิ่นขวัญ
6/พ
09-02-2019
21:11:29
20
100


เลือกห้องที่ต้องการ    ดูทั้งหมด