ผลการทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องอินเตอร์เน็ต
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้นห้อง วันที่ทำแบบทดสอบ เวลา คะแนน ร้อยละ
1
0
18-12-2019
13:59:28
0
0
2
12689
ธนพร
05-04-2021
11:35:08
17
85
3
17150
ธัญจิรา ทองมาก
6/6
09-01-2020
12:15:45
19
95
4
17498
นายเจตพล รอดย้อย
6/6
08-01-2020
13:45:51
20
100
5
17527
นายไชยพศ ฉ่ำเจริญ
6/6
08-01-2020
13:37:05
19
95
6
17552
นางสาวเมธาพร จังหวัดนา
6/6
08-01-2020
13:23:50
18
90
7
17559
เจษฎา หมื่นกล้า
6/6
09-01-2020
12:17:40
18
90
8
17600
ธีรพัฒน์ พุฒเสือ
6/6
09-01-2020
12:23:02
18
90
9
17641
ธัญธร ชัยอุดม
6/6
10-01-2020
10:08:35
16
80
10
17653
นาย ฉัตรมงคล นาคเกิด
6/6
08-01-2020
13:38:23
20
100
11
17658
นายบุญศิริ เขียวเกิด
6/6
15-01-2020
13:22:08
16
80
12
17663
นาย อภินันท์ ชูชัย
6/6
15-01-2020
13:24:39
16
80
13
17681
นายเกษมศักดิ์ หอมงาม
6/6
15-01-2020
13:19:58
19
95
14
17687
นายชินวัตร อ่ำทิม
6/6
15-01-2020
13:22:26
17
85
15
17698
นางสาว​ ณัฐ​นิชา​ เจียม​ประเสร
6/6
08-01-2020
13:29:38
18
90
16
17700
นางสาวนภัสกร หนูนาวี
6/6
09-01-2020
12:12:49
19
95
17
17702
นส.พัชรพร เจียมพลับ
6/6
08-01-2020
13:56:28
19
95
18
17703
นส.พิมพ์ลภัส​ สุวรรณ​เขตการ​
6/6
08-01-2020
13:27:41
18
90
19
17730
นางสาวศิญาพัฒน์ งามสันเทียะ
6/6
08-01-2020
13:27:37
18
90
20
17731
นางสาวอภิญญาลักษณ์​ สุภาราญ
6/6
08-01-2020
13:31:25
18
90
21
18442
นางสาวสุภาพร เจริญสุข
6/6
08-01-2020
14:17:18
19
95
22
18445
นส.วิภาดา​ สุขหร่อง
6/6
08-01-2020
13:28:39
18
90
23
18766
นางสาวเขมิกา สีทอง
6/6
08-01-2020
13:57:46
19
95
24
9
มะลิ
ุ6
20-09-2022
10:12:24
16
80


เลือกห้องที่ต้องการ    ดูทั้งหมด