เอกสารประกอบการเรียน

      หน่วยที่ 1
      ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
      โครงสร้างภาษา C/C++ ในซอฟแวร์ Wiring
      ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์เบื้องต้น
            ใบงานที่ 1.1 Wiring
            ใบงานที่ 2.1 Intro IPST-SE
            ใบงานที่ 3.1 LCD Monitor
            ใบงานที่ 3.2 LCD Monitor
            ใบงานที่ 3.3 Face Smile
            ใบงานที่ 4.1 LED
            ใบงานที่ 5.1 Switch
      กระบวนการเทคโนโลยี
           ตัวอย่างโครงงาน 1
           ตัวอย่างการนำเสนอ
           รวมตัวอย่างโครงงาน

     กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
           ใบงานที่ 1
           ใบงานที่ 2
           ใบงานที่ 3
           ใบงานที่ 4

      บทเรียนออนไลน์อื่นๆ 
PST-MicroBOX คืออะไร
....................................................................................................
IPST-MicroBOX เป็นชุดแผงวงจรเอนกประสงค์ที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ขนาดเล็กที่เรียกว่า “ไมโครคอนโทรลเลอร์” (microcontroller) ทำงานร่วมกับวงจรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการโปรแกรมและสื่อสารข้อมูล
ที่มาของ IPST-MicroBOX (SE)
....................................................................................................
จากการเริ่มต้นพัฒนาชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX โดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ที่สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ได้รับการตอบรับและมีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษา C รวมถึงในวิชาโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้และต่อยอดเพื่อสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

 

ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข E-Mail >> weerasak_ch26@hotmail.com
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5