ประวัติส่วนตัว
      ประวัติการศึกษา
      ประวัติการทำงาน
      ประวัติการฝึกอบรม
   
      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      การสร้างและออกแบบเว็บเพจ
      บทเรียนออนไลน์
      ฟอร์มโครงงาน
      ฟอร์มโครงงานออกแบบ (2/พ)
      IPST-MicroBox
      ใบความรู้บทที่ 1 เทคโนโลยี
      นำเสนอบทที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยี
      การวิเคราะห์เทคโนโลยี
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 
      ความรู้เบื้องต้นของมัลติมีเดีย
            ใบความรู้ที่ 1
            ใบความรู้ที่ 2

      ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย
            ใบความรู้ที่ 1
 
ง 33102 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
     ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่ เป็นประโยชน์สูงสุด ......>> เข้าสู่บทเรียน
ง 33101 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
     การออกแบบและเทคโนโลยี เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ......>> เข้าสู่บทเรียน
       
 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
     ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์
ของภาษาโปรแกรม และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ว่ามีโครงสร้าง และ
วิธีการใช้คำสั่งอย่างไร ......>> เข้าสู่บทเรียน
 
   
อบรม LogBook2561
      คู่มืออบรม LogBook
      คู่มือใช้งาน LogBook
      ไฟล์ LogBook [ Excel ]
Scratch2 )
      คู่มือใช้งาน
      โปรแกรม

ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข E-Mail >> weerasak_ch26@hotmail.com
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5