ประวัติส่วนตัว
      ประวัติการศึกษา
      ประวัติการทำงาน
      ประวัติการฝึกอบรม
   
      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      การสร้างและออกแบบเว็บเพจ
      บทเรียนออนไลน์
      ฟอร์มโครงงาน
      ฟอร์มโครงงานออกแบบ (2/พ)
      IPST-MicroBox
 
 
ง 33102 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
     ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่ เป็นประโยชน์สูงสุด ......>> เข้าสู่บทเรียน
การใช้โปรแกรมนำเสนอ
     โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program) โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล ......>> เข้าสู่บทเรียน
       
 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
     ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์
ของภาษาโปรแกรม และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ว่ามีโครงสร้าง และ
วิธีการใช้คำสั่งอย่างไร ......>> เข้าสู่บทเรียน
 
 
 
   
 

ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข E-Mail >> weerasak_ch26@hotmail.com
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5