: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. หลักการเขียนโปรแกรม
        - จุดประสงค์การเรียนรู้
          แบบทดสอบก่อนเรียน
        1.1 ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
        1.2 ระดับภาษาคอมพิวเตอร์
        1.3 โครงสร้างของข้อมูล
        1.4 หลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรม
         แบบทดสอบท้ายบทเรียน
    2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
    3. โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
    4. กระบวนการเขียนโปรแกรม
    5. พอยน์เตอร์
    6. ฟังก์ชั่น
    7. การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย
    8. การโปรแกรมเพื่องานธุรกิจ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : แบบทดสอบหลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
สวัสดีคุณ      รหัสประจำตัว     [ แก้ไขข้อมูล ] [ ออกจากระบบ ]  
         
 
 
   

แนวคิด

         เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานของคนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ในสมัยนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยใช้หน่วยประมวลผลกลางที่มีประสิทธิภาพต่ำ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ ต้องมีโปรแกรมคำสั่ง หรือชุดคำสั่ง ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ชุดคำสั่งที่สั่งให้ คอมพิวเตอร์ ทำงาน หรือเรียกว่า " โปรแกรมคอมพิวเตอร์" นั้นเริ่มตั้งแต่ชุดคำสั่งของระบบปฏิบัติการ โดยทำหน้า ที่เป็นตัวกลางประสาน การทำงานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ ใน การทำงานเฉพาะด้าน ซึ่งแตกต่างกันแล้วแต่จุดประสงค์ของงานนั้นๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญมากในการทำงานของคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตาม ความต้องการถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
   
         
  สาระการเรียนรู้
        1. ความหมายของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
        2. ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์
        3. โครงสร้างของข้อมูล
        4. หลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรม
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้
        1. อธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมได้
        2. อธิบายระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ได้
        3. บอกโครงสร้างของข้อมูลได้
        4. บอกหลักการพัฒนาการเขียนโปรแกรมได้

 
       
   
         
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com