: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. หลักการเขียนโปรแกรม
    2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
        - จุดประสงค์การเรียนรู้
         แบบทดสอบก่อนเรียน
        2.1 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
        2.2 อัลกอริทึม
        2.3 รหัสเทียม
        2.4 ผังงาน
        2.5 สัญลักษณ์ผังงาน
         แบบทดสอบท้ายบทเรียน
    3. โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์
    4. กระบวนการเขียนโปรแกรม
    5. พอยน์เตอร์
    6. ฟังก์ชั่น
    7. การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย
    8. การโปรแกรมเพื่องานธุรกิจ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : แบบทดสอบหลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
สวัสดีคุณ      รหัสประจำตัว     [ แก้ไขข้อมูล ] [ ออกจากระบบ ]  
         
 
 
   

แนวคิด

         การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรายละเอียด และมีความสลับซับซ้อนมาก พื้นฐานการออกแบบและเขียนโปรแกรมต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ระบบ โดยการเข้าไปสำรวจการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นงานจนจบกระบวนการทำงาน แล้วจึงนำมาเข้ากระบวนการออกแบบอัลกอลิทึม การเขียนผังงาน (Flowchart) และการลงรหัสเทียม เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานให้มีความถูกต้องและทำให้การเขียนโปรแกรมเป้นไปตามแบบแผนที่วางไว้ เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมได้อีกด้วย
   
     
สาระการเรียนรู้
        1. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
        2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม
        3. รหัสเทียม
        4. การเขียนผังงาน
 

จุดประสงค์การเรียนรู้
        1. บอกขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
        2. อธิบายการทำงานด้วยอัลกอริทึมได้
        3. อธิบายการทำงานด้วยรหัสเทียมได้
        4. เขียนขั้นตอนการทำงานด้วยผังงานได้

 
   
 
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com