: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
    2. ระบบเทคโนโลยี
    3. นวัตกรรมและการต่อยอด
    4.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     จุดประสงค์การเรียนรู้
         แบบทดสอบก่อนเรียน
        4.1 ผลกระทบของเทคโนโลยี
        4.2 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
        4.3 เทคโนโลยีสะอาด
        4.4 พลังงานทดแทน
        แบบฝึกหัดท้ายบท
        แบบทดสอบท้ายบทเรียน
    5. โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
สวัสดีคุณ      รหัสประจำตัว     [ แก้ไขข้อมูล ] [ ออกจากระบบ ]  
     
   

แนวคิด

        ความสามารถด้านการคิดของมนุษย์เป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ ประชากรของประเทศใดก็ตามที่มีความสามารถในการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประเทศนั้นก็จะมีโอกาสในการพัฒนา และ เจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น ยิ่งประชาชนกล้าคิด กล้าใช้มีจินตนาการที่แปลกใหม่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับสถานการณ์ ยิ่งจะทำ ให้ประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเหนือประเทศต่างๆ ทำให้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจได้
   
     


                สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
                มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน


 
                ง 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด               1. บอกผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีได้ (K)
               2. บอกแนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบของเทคโนโลยีได้ (K)
               3. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสะอาดชนิดต่างๆได้ (K)
               4. มีทักษะในเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ (P)
               5. มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี (A)
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com