แบบทดสอบก่อนเรียน
     จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. บทบาทและการสื่อสารข้อมูล
      2. การสื่อสารข้อมูล
      3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
      4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      5. โพโตคอล
      6. อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล
      7. ตัวอย่างการติดตั้งเครือข่าย
       แบบฝึกหัดครั้งที่ 1
       แบบฝึกหัดครั้งที่ 2
     แบบทดสอบหลังเรียน
     ผลการทดสอบหลังเรียนบทที่ 1

  แบบทดสอบก่อนเรียน
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. อินเตอร์เน็ต
      2. เวิลด์ไวด์เว็บ
      3. บริการบนอินเตอร์เน็ต
      4. การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
      5. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
      6. ผลกระทบอินเตอร์เน็ต
      7. ข้อคิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต

   ใบงาน

          ครั้งที่ 1 อินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 3 ผลกระทบอินเตอร์เน็ต

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ผลการทดสอบหลังเรียนบทที่ 2
   
 
 
 
บทที่ 1 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

             จุดประสงค์การเรียนรู้
                   1. อธิบายบทบาทการสื่อสารข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
                   2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลได้
                   3. อธิบายประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามพื้นที่ให้บริการได้
                   4. อธิบายลักษณะสำคัญของรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆได้
                   5. อธิบายความหมายของโพรโทคอล และยกตัวอย่างโพรโทคอลที่ใช้ในเครือข่ายได้
                   6. อธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ในเครือข่ายได้
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท
หน้าแรก