แบบทดสอบก่อนเรียน
     จุดประสงค์การเรียนรู้
      1. บทบาทและการสื่อสารข้อมูล
      2. การสื่อสารข้อมูล
      3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
      4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      5. โพโตคอล
      6. อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล
      7. ตัวอย่างการติดตั้งเครือข่าย
       แบบฝึกหัดครั้งที่ 1
       แบบฝึกหัดครั้งที่ 2
     แบบทดสอบหลังเรียน
     ผลการทดสอบหลังเรียนบทที่ 1

  แบบทดสอบก่อนเรียน
  จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. อินเตอร์เน็ต
      2. เวิลด์ไวด์เว็บ
      3. บริการบนอินเตอร์เน็ต
      4. การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
      5. โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
      6. ผลกระทบอินเตอร์เน็ต
      7. ข้อคิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต

   ใบงาน

          ครั้งที่ 1 อินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
          ครั้งที่ 3 ผลกระทบอินเตอร์เน็ต

     แบบทดสอบหลังเรียน

     ผลการทดสอบหลังเรียน
  
 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

              อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol)

              องค์ประกอบในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมี 5 ส่วน คือ

              1. ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ปัจจัยพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ได้แก่

                   1.1 ฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมการทำงานในรูปแบบเครือข่าย

                   1.2 ซอฟต์แวร์ เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานขั้นพื้นฐานต่างๆ

                   1.3 ผู้ใช้ เป็นผู้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ

                   1.4 ข้อมูล เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องเตรียมพร้อมก่อนใช้งานในอินเทอร์เน็ต

              2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย หรือตัวกลางในการรับและส่งข้อมูล เป็นฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

              3. เว็บเบราว์เซอร์ เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มเติมจากซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

              4. มาตรฐานในการควบคุมข้อมูล เป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมและกำหนดเงื่อนไขในการรับและส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต

              5. ผู้ใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นหน่วยงานที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบสมาชิกโดยเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ทั่วไป ในประเทศ และระหว่างประเทศ

วิธีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

              วิธีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตการเชื่อมโยงโดยตรงด้วยเกตเวย์เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เข้ากับ Backbone ของอินเตอร์เน็ต โดยผ่านเกตเวย์ (Gateway) หรือ IP Router สายสื่อสารความเร็วสูงมาก มักใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การเชื่อมโยงต่อ
ผ่านInternet Service Providers(ISP)เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการจัดสรรการเชื่อมโยง

 

รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire Internet)

              1. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรายบุคคล (Individual Connection)
              การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รายบุคคล คือ การเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน (Home user)
ซึ่งยังต้องอาศัยคู่สาย โทรศัพท์ ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับ ผู้ให้
บริการอินเตอร์เน็ต ก่อน จากนั้น จะได้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต รหัสผู้ใช้ (User name)
และรหัสผ่าน (Password)ผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้โมเด็มที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้หมุนไปยังหมายเลข โทรศัพท์ของผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงสามารถใช้ งานอินเตอร์เน็ตได้

        องค์ประกอบของการใช้อินเตอร์เน็ตรายบุคคล
              1. โทรศัพท์
              2. เครื่องคอมพิวเตอร์
              3. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะให้เบอร์โทรศัพท์ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
              4. โมเด็ม (Modem)


              2. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (Corporate Connection)
              การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กรนี้จะพบได้ทั่วไปตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะมีเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) เป็นของตัวเอง ซึ่งเครือข่าย
LAN นี้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่านสายเช่า (Leased line) ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงาน จึง
สามารถ ใช้อินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ LAN ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ
(Connection) เหมือนผู้ใช้รายบุคคลที่ยังต้องอาศัยคู่สายโทรศัพท์ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ที่มา :http://www.mtcone.net
 
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท
หน้าแรก